Formatief evalueren

In design@school zijn de leerlingen de hoofdrolspelers in hun eigen leerproces dat vorm krijgt op basis van het design@school-proces. Als leraar vervul je de cruciale rol om dit leerproces te helpen richting geven en te ondersteunen. Design@school gaat op die manier hand in hand met formatief evalueren. 

In de eerste plaats is het belangrijk dat je de leerlingen stimuleert om te reflecteren over hun eigen leerproces tijdens een design@school-project. 

Een logboek kan hierbij een waardevol hulpmiddel zijn. In een logboek verzamelen de leerlingen de neerslag van hun verschillende acties, zoals foto's, tekeningen, notities, ...  

Een logboek kan per groepje leerlingen vorm krijgen via een notitieboek, een tekenmap, ... of er kan ook digitaal gewerkt worden waarbij de leerlingen online hun logboek vormgeven en opslaan.

Het logboek geeft jou als leraar voortdurend inkijk in de vorderingen, moeilijkheden, ... die leerlingen ervaren. Het helpt je om je begeleiding af te stemmen en het biedt jou ondersteuning om de leerlingen te evalueren. 

Het logboek laat de leerlingen toe om te kunnen terugblikken op de stappen die ze eerder zetten. Ze kunnen op die manier de draad snel terug opnemen, wat belangrijk is, aangezien het doorlopen van het design@school-proces tijdsintensief is. Het laat hen ook toe om stappen te hernemen, wat noodzakelijk is, aangezien het design@school-proces geen lineair gebeuren is, maar bijsturing kan vereisen. 

Met of zonder logboek is het belangrijk dat leerlingen kunnen terugblikken op acties die ze hebben ondernomen. Zo kan een design@school-project afgesloten worden met een presentatiemoment waarop de leerlingen niet alleen hun oplossingen maar ook hun doorlopen proces voorstellen aan elkaar of een breder publiek (bv. betrokkenen, zoals buurtbewoners, medeleerlingen, ... maar ook bv. (groot)ouders). 

Doorheen het design@school-proces observeer je de leerlingen en geef je hen feedback. Je gaat met hen in gesprek om zowel hun begrip van verworven inzichten als de vaardigheden die ze ontwikkelen te testen en te verbeteren. Het logboek kan hierbij een nuttige tool zijn. 

In een design@school project kunnen heel uiteenlopende inhouden aan bod komen afhankelijk van de problemen die gedetecteerd worden, de oplossingen die bedacht worden, ... Steeds worden echter onderzoeks- en ontwerpvaardigheden aangesproken en komen vaardigheden aan bod die verband houden met 21ste-eeuwse competenties, zoals communiceren, creatief en kritisch denken, initiatief nemen, ...

U vindt hier een evaluatiematrix om je evaluatie van deze vaardigheden te ondersteunen. 

Doorheen het design@school-proces wordt sterk ingezet op samenwerking in kleine groep, maar ook in grotere groep: ideeën worden afgetoetst, feedback wordt verzameld, ... In het design@school-proces speelt dan ook zelf- en peer-evaluatie een belangrijke rol. 

Volgend pdf-document kan je gebruiken om leerlingen te laten reflecteren op het werk van hun teamgenoten, maar ook op hun eigen prestaties. Aangezien het design@school-proces steunt op samenwerking, is het zinvol om de zelf- en peer-evaluatie regelmatig te laten plaats vinden.